05/04/2011 11:21
Cuối tuần qua, HAGL đã tổ chức chuyến tham quan thực tế các dự án cao su của Tập đoàn tại Lào, Việt Nam. Thành phần tham dự gồm các cổ đông lớn của HAGL như Quỹ đầu tư Jaccar, Công ty cổ phần chứng...
 
20/03/2011 14:48
Nông trường cao su Ia Blứ thuộc địa phận xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.
 
20/03/2011 14:47
Nông trường Ea Hleo nằm trên địa phận xã Ea Hleo, huyện Ea Hleo, tỉnh Đak Lak.