TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Sơ yếu lý lịch cổ đông ứng cử TV BKS 2015
147,88 KB
[ Xem trực tuyến ] [ Tải về ] [ Yêu cầu qua Email ]

TÀI LIỆU KHÁC
Tờ trình các vấn đề thông qua tại ĐHCD 2014
194,27 KB
Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động 2014
253,46 KB
Sơ yếu lí lịch cổ đông ứng cử TV BKS
139,33 KB
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2014
164,06 KB
Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS 2014
191,62 KB
Phiếu biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên 2014
187,06 KB
Phiếu biểu quyết tại ĐHCĐ 2014
187,27 KB
Phiếu biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS tại ĐHCĐ 2014
179,65 KB
Phiếu bầu bổ sung thành viên BKS 2014
255,29 KB
Giấy ủy quyền dự ĐHCĐ 2014
125,42 KB
Giấy đề cử ứng cử thành viên BKS 2014
174,58 KB
Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2014
235,06 KB
Chương trình ĐHCĐTN 2014
164,73 KB
Sơ yếu lí lịch ứng viên HÐQT Phan Thanh Thủ
210,65 KB
Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT 2014
202,3 KB
Tờ trình các vấn đề cần thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
323,14 KB
Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS 2015
235,11 KB
Sơ yếu lý lịch cổ đông ứng cử TV HĐQT 2015
148,09 KB
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2015
214,58 KB
Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS 2015
192,11 KB