TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Sơ yếu lý lịch cổ đông ứng cử TV BKS 2015
147,88 KB
[ Xem trực tuyến ] [ Tải về ] [ Yêu cầu qua Email ]

TÀI LIỆU KHÁC
Phiếu biểu quyết tại ĐHCĐ 2015
186,41 KB
Phiếu bầu thành viên HĐQT 2015
258,08 KB
Phiếu bầu thành viên BKS 2015
254,75 KB
Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2015
344,57 KB
Giấy ủy quyền dự ĐHCĐ 2015
133,69 KB
Giấy đề cử ứng cử thành viên BKS 2015
168,34 KB
Giấy đề cử ứng cử thành viên HĐQT 2015
168,72 KB
Chương trình ĐHCĐTN 2015
166,1 KB
Tờ trình xin ý kiến cổ đông 07.2015 ( lấy ý kiến bằng văn bản)
1,02 MB
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 7.2015 ( lấy ý kiến bằng văn bản)
835,11 KB
Phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc sửa đổi 1 số điều khoản và điều kiện của trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011
419,75 KB

TRANG ĐẦU123TRANG CUỐI