TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Giấy ủy quyền dự ĐHCĐ 2015
133,69 KB
[ Xem trực tuyến ] [ Tải về ] [ Yêu cầu qua Email ]

TÀI LIỆU KHÁC
Công bố thông tin về việc chuyển đối trái phiếu thành cổ phiếu trước thời hạn
537,89 KB
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ Quý II - 2011
995,62 KB
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ Quý III - 2011
1,2 MB
Phiếu lấy ý kiến cổ đông năm 2012
61,88 KB
Tờ trình lấy ý kiến cổ đông năm 2012
334,83 KB
Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ ( lấy ý kiến bằng văn bản) năm 2012
269,64 KB
Chương trình ĐHCĐ năm 2013
147,5 KB
Đơn ứng cử thành viên HĐQT 2013
271,49 KB
Giấy ủy quyền dự ĐHCĐ năm 2013
236,09 KB
Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT năm 2013
242,7 KB
Phiếu biểu quyết sửa đổi bổ sung điều lệ tại ĐHCĐ thường niên năm 2013
203,42 KB
Phiếu biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên 2013
206,81 KB
Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT năm 2013
194,14 KB
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
259,3 KB
Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT năm 2013
148,04 KB
Tờ trình các vấn đề cần thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
207,91 KB
Tờ trình sửa đổi bổ sung một số điều trong điều lệ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
278,43 KB
Sơ yếu lí lịch ứng viên BKS - Nguyễn Thi Huyền 2014
511,73 KB
Tờ trình Quyền chọn mua cp cho cán bộ quản lý cao cấp 2014
284,69 KB
Tờ trình miễn nhiệm thành viên HDQT, BKS và bầu bổ sung 1 thành viên BKS, 1 thành viên HĐQT 2014
121,27 KB

TRANG ĐẦU123TRANG CUỐI