Tài liệu cổ đông
Phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc sửa đổi 1 số điều khoản và điều kiện của trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 7.2015 ( lấy ý kiến bằng văn bản)
Tờ trình xin ý kiến cổ đông 07.2015 ( lấy ý kiến bằng văn bản) Chương trình ĐHCĐTN 2015
Giấy đề cử ứng cử thành viên HĐQT 2015 Giấy ủy quyền dự ĐHCĐ 2015
Giấy đề cử ứng cử thành viên BKS 2015 Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2015
Phiếu bầu thành viên BKS 2015 Phiếu biểu quyết tại ĐHCĐ 2015
Phiếu bầu thành viên HĐQT 2015 Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS 2015
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2015 Sơ yếu lý lịch cổ đông ứng cử TV BKS 2015
Sơ yếu lý lịch cổ đông ứng cử TV HĐQT 2015 Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS 2015
Tờ trình các vấn đề cần thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Chương trình ĐHCĐTN 2014
Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS 2014 Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2014

TRANG ĐẦU123TRANG CUỐI