Tài liệu cổ đông
Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2014 Giấy ủy quyền dự ĐHCĐ 2014
Sơ yếu lí lịch ứng viên BKS - Nguyễn Thi Huyền 2014 Tờ trình Quyền chọn mua cp cho cán bộ quản lý cao cấp 2014
Tờ trình các vấn đề thông qua tại ĐHCD 2014 Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động 2014
Sơ yếu lí lịch cổ đông ứng cử TV BKS Phiếu biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên 2014
Phiếu biểu quyết tại ĐHCĐ 2014 Phiếu biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS tại ĐHCĐ 2014
Phiếu bầu bổ sung thành viên BKS 2014 Giấy đề cử ứng cử thành viên BKS 2014
Sơ yếu lí lịch ứng viên HÐQT Phan Thanh Thủ Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT 2014
Tờ trình miễn nhiệm thành viên HDQT, BKS và bầu bổ sung 1 thành viên BKS, 1 thành viên HĐQT 2014 Tờ trình sửa đổi bổ sung một số điều trong điều lệ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
Tờ trình các vấn đề cần thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT năm 2013
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT năm 2013