Tài liệu cổ đông
Phiếu biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên 2013 Phiếu biểu quyết sửa đổi bổ sung điều lệ tại ĐHCĐ thường niên năm 2013
Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT năm 2013 Giấy ủy quyền dự ĐHCĐ năm 2013
Đơn ứng cử thành viên HĐQT 2013 Chương trình ĐHCĐ năm 2013
Phiếu lấy ý kiến cổ đông năm 2012 Tờ trình lấy ý kiến cổ đông năm 2012
Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ ( lấy ý kiến bằng văn bản) năm 2012 Công bố thông tin về việc chuyển đối trái phiếu thành cổ phiếu trước thời hạn

TRANG ĐẦU123TRANG CUỐI