Ban Kiểm Soát

1.1 Bà Đỗ Trần Thùy Trang – Trưởng Ban kiểm soát

- Họ và tên: Đỗ Trần Thùy Trang

- Năm sinh: 1970

- Trình độ chuyên môn: Cử  nhân kinh tế, Cử nhân Luật, Chứng chỉ kiểm toán viên

- Quá trình công tác:

Từ năm 1992 đến năm 2007: Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C 

Từ năm 2008 đến  năm 2012:Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Đầu tư Sài gòn Mê Kông

Từ năm 2012 đến năm 2014: Phó Giám đốc phụ trách tài chính Công ty cổ phần Đầu tư Sài
gòn Mê Kông

Từ năm 2015 đến tháng 05/2017: Phó Giám đốc phụ trách tài chính Công ty cổ phần Bò Đông Dương

Từ tháng 06/2017 đến nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thực phẩm Heygo

Công tác hiện nay tại HAGL: Trưởng Ban kiểm soát

 

1.2 Ông Lê Hồng Phong - Thành viên BKS  

 

- Họ và tên: Lê Hồng Phong 

- Năm sinh: 1980 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

- Quá trình công tác:  

Từ năm 2003 đến 2004: Trợ lý kiểm toán Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tư vấn tài chính Sài Gòn (AFC Sài Gòn) 

Từ năm 2004 đến 2010: Trợ lý kiểm toán, nhóm trưởng kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C 

Từ năm 2010 đến 2011: Chuyên viên kiểm soát tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh 

Từ năm 2011 đến 2016: Phó phòng kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai 

Từ năm 2015 đến 2017: Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai  

Từ năm 2016 đến 2019: Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao su Đông Dương

Công tác hiện nay tại HAGL: Thành viên Ban kiểm soát

1.3 Ông Phạm Ngọc Châu - Thành viên BKS

 
 

- Họ và tên: Phạm Ngọc Châu 

- Năm sinh: 1975 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế  

- Quá trình công tác:  

Từ năm 2001 đến 2003 Công tác tại Công ty CP Phát Triển Sản Xuất Thương Mại Sài Gòn (SADACO). 

Từ năm 2004 đến 2007: Công tác tại Công ty TNHH Âu Á Liên Hiệp 

Từ năm 2008 đến 2012: Công tác tại Công ty CP Quản lý Bất động sản Hoàng Anh Gia Lai.

Từ năm 2013 đến nay: Công tác tại Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai

Công tác hiện nay tại HAGL: Thành viên Ban kiểm soát