Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm
04/12/2009 16:03

-Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-SGDHCM ngày 03/12/2009 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu HAG.

-Căn cứ Thông báo số 736/TB-SGDHCM ngày 04/12/2009 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm như sau:

1. Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

2. Mã chứng khoán : HAG

3. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

4. Mệnh giá : 10.000 đồng

5. Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết bổ sung : 90.650.957 cổ phiếu

Đây là số cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên của Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành tại website www.ssc.gov.vn vào ngày 20/10/2009

6. Giá trị chứng khoán đăng ký niêm yết bổ sung : 906.509.570.000 đồng

7. Tổng số chứng khoán niêm yết : 270.465.458 cổ phiếu

8. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết : 2.704.654.580.000 đồng

9. Ngày giao dịch chính thức cổ phiếu niêm yết bổ sung : 10/12/2009

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

Đoàn Nguyên Đức