Bổ sung thông tin về đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi
08/12/2009 10:25

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai cung cấp bổ sung thông tin về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng mệnh giá 1.450 tỷ đồng dưới hình thức phát hành riêng lẻ, cụ thể như sau :