Thông báo Đại hội cổ đông thường niên 2010
12/03/2010 16:02

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai trân trọng thông báo và kính mời quý vị tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 với các thông tin sau:

THÔNG BÁO

V/v triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2010

Kính gửi:

  • Quý cổ đông Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
  • Quý đại biểu dự thính (khách mời, các định chế tài chính và nhà đầu tư tiềm năng)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai trân trọng thông báo và kính mời quý vị tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 với các thông tin sau:

Thời gian: Bắt đầu lúc 13g30, thứ Sáu ngày 19 tháng 3 năm 2010

Địa điểm:  Hội trường Dinh Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Đối tượng tham dự:

1.Cổ đông sở hữu vốn cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai được xác định theo danh sách chốt vào ngày 2 tháng 3 năm 2010

2.Đại biểu dự thính: bao gồm khách mời, các định chế tài chính quan tâm đến Hoàng Anh Gia Lai và các nhà đầu tư tiềm năng

Nội dung và tài liệu:   Xin vui lòng truy cập các tài liệu Đại hội tại đây

Nếu không thể tham dự Đại hội, quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty.

Khi tham dự, quý cổ đông vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân, giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội. Đối với đại biểu dự thính, xin quý vị vui lòng mang theo danh thiếp.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý vị vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 17g00 ngày 18 tháng 3 năm 2010 theo số điện thoại 059.2222249, fax: 059.2222247.

Thông báo này có tác dụng thay cho Thư mời trong trường hợp Thư mời không đến tay quý vị.

Trân trọng!

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Đoàn Nguyên Đức