Công bố thông tin về việc chuyển đối trái phiếu thành cổ phiếu trước thời hạn
07/05/2010 09:50

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc chuyển đối trái phiếu thành cổ phiếu trước thời hạn với nội dung đính kèm sau: File đính kèm

Tài liệu liên quan :

Mẫu giấy đăng ký chuyển đổi trái phiếu

Mẫu giấy đăng ký không chuyển đổi trái phiếu