Báo cáo thường niên công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai 2009
13/12/2010 11:33

Ngày 06 tháng 03 năm 2010, Hoàng Anh Gia Lai đã hoàn thành bản báo cáo thường niên năm 2009. Quý vị có thể truy cập bản báo cáo tại đây