Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã kiểm toán năm 2008
09/02/2009 11:17

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã kiểm toán năm 2008.

Co thể truy cập tại địa chỉ sau: tập tin đính kèm