Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã soát xét quý I - 2009
31/03/2009 09:56

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét Qúy I năm 2009.

Có thể truy cập tại địa chỉ sau: tập tin đính kèm