Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã soát xét Quý II - 2009
23/07/2009 09:56

ông ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã soát xét Quý 2 năm 2009 ,

Có thể truy cập tại địa chỉ sau : tập tin đính kèm