Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã soát xét Quý III - 2009
23/10/2009 09:55

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã soát xét Quý III năm 2009.

Có thể truy cập tại địa chỉ sau: tập tin đính kèm