Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã kiểm toán năm 2009
29/01/2010 11:13

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã kiểm toán năm 2009.

Có thể truy cập tại địa chỉ sau: tập tin đính kèm