Báo cáo Tài chính Tổng hợp đã kiểm toán năm 2009
25/02/2010 11:14

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Tổng hợp năm 2009.

Có thể truy cập tại địa chỉ sau: tập tin đính kèm