Báo cáo Tài chính Tổng hợp đã soát xét bán niên năm 2010
27/12/2010 09:31

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Tổng hợp đã soát xét bán niên năm 2010.

Có thể truy cập tại địa chỉ sau : tập tin đính kèm