Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2010
25/01/2011 12:46

Ngày 19/3/2010, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ  chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 tại Hội trường Dinh Thống Nhất, Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 447, sở hữu và đại diện 225.909.921 cổ phần, chiếm 84% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty. Ngoài ra, có hơn 200 đại biểu dự thính bao gồm khách mời, các định chế tài chính và các nhà đầu tư tiềm năng.

Xin vui lòng truy cập Nghị quyết Đại hội tại đây