Thông báo về việc niêm yết và giao dịch 155.759.893 cổ phiếu phát hành thêm
23/02/2011 16:01

Đây là số cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1808/10/NQCĐ-HAGL ngày 18/8/2010 và Nghị quyết HĐQT số 2912/10/NQ-HĐQT ngày 29/12/2010.

Chi tiết thông báo Quý Cổ đông vui lòng Download tại đây: Link Download