Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2008
29/02/2008 12:54

Ngày 29 tháng 02 năm 2008, tại Hội trường dinh Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh,Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia lai tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 với sự tham dự của :
         Tổng số cổ đông:  213 đại diện 110.779.389  cổ phần
Trong đó:
         Số cổ đông trực tiếp tham dự:  203 người đại diện  110.720.799  cổ phần
         Số cổ đông nhận ủy quyền: 10 người đại diện 58.590 cổ phần

Xin vui lòng truy cập Nghị quyết Đại hội tại đây.