Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý IV - 2009
26/01/2010 16:56

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất giữa niên độ năm 2009.

Có thể truy cập tại địa chỉ sau: tập tin đính kèm