Thông báo về việc giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Quý IV - 2010
15/03/2011 16:01

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến động kết quả kinh doanh hợp nhất của kỳ báo cáo Quý IV năm 2010 so với Quý IV năm 2009 như sau : File đính kèm