Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã kiểm toán năm 2010
30/03/2011 15:17

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã kiểm toán năm 2010

Có thể truy cập Báo cáo tại địa chỉ sau: tập tin đính kèm