Báo cáo Tài chính Tổng hợp đã kiểm toán năm 2010
04/04/2011 10:08

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Tổng Hợp đã kiểm toán năm 2010

Có thể truy cập Báo cáo tại địa chỉ sau: tập tin đính kèm