Báo cáo Tài chính Tổng hợp đã kiểm toán năm 2010
05/04/2011 19:16

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Tổng Hợp đã kiểm toán năm 2010

Có thể truy cập Báo cáo tại địa chỉ sau: tập tin đính kèm