Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
14/04/2011 10:00

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“HAG”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Thông tin về Đại hội như sau:

1.     Thời gian: 13h30 ngày 26/4/2011

2.     Địa điểm: Hội trường Dinh Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1, Tp Hồ Chí Minh

3.     Đối tượng dự họp: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của HAG tại ngày chốt danh sách dự họp (ngày đăng ký cuối cùng là 7/4/2011)

4.     Nội dung Đại hội: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2010; Trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011; Trình phương án chia cổ tức; và một số nội dung khác.

Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác theo mẫu dấu ủy quyền của Công ty.

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội: chương trình, giấy ủy quyền… sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của HAG: www.hagl.com.vn, mục Quan hệ nhà đầu tư, từ ngày 18/4/2011.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 25/4/2011 theo số điện thoại 059.2222249, fax: 059.2222247.

Thông báo này có tác dụng thay cho Thư mời trong trường hợp Thư mời không đến tay Quý cổ đông.

Xin vui lòng download nội dung thư mời, chương trình đại hội, giấy ủy quyền, phiếu biểu quyết, thể lệ biểu quyết tại đây:

 
Nội dung thư mời Chương trình đại hội   Giấy ủy quyền        Phiếu biểu quyết        thể lệ biểu quyết     Tờ trình ĐHCĐ


Trân trọng.

            CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
        Chủ tịch Hội đồng Quản trị
                                                                                  (Đã ký)
    ĐOÀN NGUYÊN ĐỨC