Nội dung chương trình họp Đại hội cổ đông năm 2011
19/04/2011 16:04

Xin vui lòng download nội dung thư mời, chương trình đại hội, giấy ủy quyền, phiếu biểu quyết, thể lệ biểu quyết tại đây:

 
Nội dung thư mời Chương trình đại hội Giấy ủy quyền         Phiếu biểu quyết        thể lệ biểu quyết     Tờ trình ĐHCĐ


HAGL