Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo thường niên 2010