HAG giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ quý I-2011
03/05/2011 16:01

Hoàng Anh Gia Lai xin thông báo về việc  giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ quý I-2011 như sau : File đính kèm