Thông báo chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản
27/05/2011 10:44

           CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Số: 2705/11/TB-HAGL

 

Gia Lai, ngày 27 tháng 5 năm 2011

                                                                                                 

THÔNG BÁO

CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

V/v: Điều chỉnh kỳ hạn của Trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2010 và các điều khoản khác có liên quan của Trái phiếu

 

Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“HAG”) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản. Nội dung cụ thể như sau:

-             Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/6/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 8/6/2011 và 9/6/2011 thì người bán không được hưởng quyền).

-             Ngày đăng ký cuối cùng: 10/6/2011

-           Nội dung xin ý kiến: Điều chỉnh kỳ hạn của Trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2010 cho Northbrooks Investments (Mauritius) Pte Ltd từ 1 năm thành 3 năm và các điều khoản khác có liên quan của Trái phiếu.    

Phương án chi tiết sẽ được gửi đến Quý cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng.

 

Trân trọng.

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

(Đã ký)

ĐOÀN NGUYÊN ĐỨC