Công bố thông tin Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai phát hành và niêm yết trái phiếu quốc tế trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore
27/05/2011 16:13

Công bố thông tin Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai phát hành và niêm yết trái phiếu quốc tế trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore với nội dung như sau : File đính kèm