Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 01 tháng 07 năm 2011