Báo cáo tài chính Hợp nhất đã soát xét bán niên 2011
05/09/2011 11:46

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất đã soát xét bán niên 2011 như sau: File đính kèm