Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính tổng hợp Quý III - 2011