Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
27/12/2011 16:00

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ với nội dung như sau : File đính kèm