Nội dung chương trình họp Đại hội cổ đông năm 2012
04/04/2012 16:05

Xin vui lòng download nội dung chương trình đại hội, giấy ủy quyền, thể lệ biểu quyết tại đây:

     
  Chương trình đại hội Giấy ủy quyền              Thể lệ biểu quyết     Tờ trình ĐHCĐ


HAGL