Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm
28/05/2012 15:59

Gia Lai, ngày 28 tháng 5 năm 2012

 

THÔNG BÁO

 

-       Căn cứ Quyết định số 75/2012/QĐ-SGDHCM ngày 25/5/2012 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu HAG.

-       Căn cứ Thông báo số 538/2012/TB-SGDHCM ngày 25/5/2012 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm như sau:

1.                   

Tên chứng khoán

:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

2.                   

Mã chứng khoán

:

HAG

3.                   

Loại chứng khoán

:

Cổ phiếu phổ thông

4.                   

Mệnh giá

:

10.000 đồng

5.                   

Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết bổ sung

:

70.090.459 cổ phiếu

 

Đây là số cổ phiếu trả cổ tức năm 2010 phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2011 ngày 26/4/2011 và Nghị quyết HĐQT số 2303/12/NQHĐQT-HAGL ngày 23/3/2012.

6.                   

Giá trị chứng khoán đăng ký niêm yết bổ sung

:

700.904.590.000 đồng

7.                   

Tổng số chứng khoán niêm yết

:

537.371.049 cổ phiếu

8.                   

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết

:

5.373.710.490.000 đồng

9.                   

Ngày giao dịch chính thức cổ phiếu niêm yết bổ sung

:

4/6/2012

                                                           

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


(đã ký)

 

Đoàn Nguyên Đức