Thông báo bổ sung nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản