Báo cáo Tài chính Tổng hợp đã kiểm toán năm 2012
28/03/2013 17:02
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Tổng Hợp đã kiểm toán năm 2012

Có thể truy cập Báo cáo tại địa chỉ sau: File đính kèm