Báo cáo tài chính Hợp nhất đã soát xét bán niên 2012
17/09/2012 15:06

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất đã soát xét bán niên 2012 như sau: File đính kèm