Báo cáo tài chính tổng hợp đã soát xét bán niên 2012
30/08/2012 15:07

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính tổng hợp đã soát xét bán niên 2012 như sau: File đính kèm