Báo cáo tài chính tổng hợp đã soát xét bán niên 2013
29/08/2013 15:10
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính tổng hợp đã soát xét bán niên 2013 như sau: File đính kèm