Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 10-07-2009
14/07/2010 10:56

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 10 tháng 7 năm 2009.

Có thể truy cập Nghị quyết tại địa chỉ : tập tin đính kèm