Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông bất thường ngày 18-08-2010
19/08/2010 09:04

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông bất thường như sau:

Xin vui lòng download file đính kèm sau:

Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông bất thường  : download

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông: Download