Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 04 - 01 - 2013
05/01/2013 09:07

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 04 - 01 - 2013, lấy ý kiến bằng văn bảng như sau: File download