Thông báo Đại hội cổ đông thường niên 2013
09/04/2013 16:09

 

THÔNG BÁO

V/v triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai trân trọng thông báo và kính mời quý vị tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 với các thông tin sau:

Thời gian: Bắt đầu lúc 13g30, thứ Ba ngày 23 tháng 4 năm 2013

Địa điểm:  Hội trường Dinh Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai được xác định theo danh sách chốt vào ngày 3/4/2013

Nội dung:
•    Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2012;
•    Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2013;
•    và một số nội dung khác.

Nội dung và tài liệu:   Xin vui lòng truy cập các tài liệu Đại hội tại đây

Nếu không thể tham dự Đại hội, quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty.

Khi tham dự, quý cổ đông vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân, giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 22/4/2013 theo số điện thoại 059.2222249 hoặc Mrs Hạnh 0903519078 hoặc Mrs Chi 0903517595 fax: 059.2222247.

Thông báo này có tác dụng thay cho Thư mời trong trường hợp Thư mời không đến tay quý cổ đông.

Trân trọng!

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Đoàn Nguyên Đức