Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2014